ต้องรู้ก่อนสอบ! เปรียบเทียบ PAT1 vs 9 วิชาสามัญ คณิตฯ1 vs คณิตฯ2 vs O-NET

เปรียบเทียบ PAT1 vs คณิตฯ1 9 วิชาสามัญ by ครูตูน
เนื้อหาที่ออกข้อสอบ PAT1 และ คณิตฯ1 9 วิชาสามัญ จะมีเนื้อหา ในการออกข้อสอบคล้ายๆกัน ครอบคลุม ทั้งเนื้อหาคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม จะมีเพียงบางบทเท่านั้นในหลักสูตรที่ไม่ออกสอบดังตาราง ด้านล่างทุกวันนี้…ครูมั่นใจว่าไม่มีนักเรียน ม.6 คนไหนที่ไม่รู้จักข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ชื่อว่า “PAT1”และ“9 วิชาสามัญ”อย่างแน่นอน แต่ก็มีอยู่ไม่น้อยเช่นกันที่พอถามว่า“สอบอะไรบ้าง” “สอบทำไม” นักเรียนก็ยังตอบไม่ได้  รู้แค่ว่าเพื่อนๆสอบ ก็เลยสอบๆไว้ก่อน จริงมั๊ย? 555 งั้นเรามาดูความเหมือนและความแตกต่างกันว่ามีอะไรบ้าง

เนื้อหาที่ออกข้อสอบ PAT1 และ คณิตฯ1 9 วิชาสามัญ จะมีเนื้อหา ในการออกข้อสอบคล้ายๆกัน ครอบคลุม ทั้งเนื้อหาคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม จะมีเพียงบางบทเท่านั้นในหลักสูตรที่ไม่ออกสอบดังภาพตาราง

PAT1
มีเวลาทำ 180 นาที 45 ข้อ รวม 300 คะแนนแบ่งเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ข้อละ 6 คะแนน รวม 180 คะแนน
ตอนที่ 2 ข้อสอบแบบเติมคำตอบ จำนวน 15 ข้อ ข้อละ 8 คะแนนรวม 120 คะแนน

9 วิชาสามัญ คณิตฯ1
มีเวลาทำ 90 นาที 30 ข้อ รวม 100 คะแนน แบ่งเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 20 คะแนน
ตอนที่ 2  ข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน รวม 80 คะแนน

อธิบาย
1.ในการสอบ คณิตฯ1 9 วิชาสามัญ เนื้อหาเรื่องเซต ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชันไม่ออกข้อสอบเป็นข้อใหญ่ แต่เป็นเนื้อหาพื้นฐานที่ต้องรู้ และสามารถนำไปรวมกับ เนื้อหาบทอื่นๆแล้วออกข้อสอบได้
2.กำหนดการเชิงเส้น และ สถิติ 3 ไม่ออกสอบในคณิตฯ1 9 วิชาสามัญ ส่วนทฤษฎีกราฟไม่ออกทั้งในการสอบ PAT1 และ คณิตฯ1
3.ทักษะทางคณิตศาสตร์ คือ ข้อสอบที่วัดความคิดรวบยอดรวมไปถึงการเชื่อมโยงเนื้อหาคณิตศาสตร์ทั้งหมดซึ่งเป็นเนื้อหาในบทใดก็ได้

ระดับความยากและการเตรียมตัว

ข้อสอบ PAT1 นั้น ระดับความซับซ้อนเอาไปเลย 5 ดาว
เพราะส่วนใหญ่ข้อสอบไม่ได้ยากมากส่วนใหญ่ยังคงเป็นแนวข้อสอบเดิมๆเพียงแต่ทำยาวขึ้นกว่าเดิม ถ้าอยากได้คะแนน PAT1 เยอะๆ  น้องๆต้องมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ดี , อดทนในการทำข้อสอบยาวๆ และไม่คิดเลขผิด 55555 (ข้อสอบแนวเดิมๆ = ข้อสอบเอนทรานซ์และข้อสอบ PAT1’52-54)

ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ระดับความซับซ้อนอยู่ที่ประมาณ 3 ดาว
เพราะข้อสอบส่วนใหญ่ไม่เน้นยาก เน้น Concept ได้ดีเลย  ระดับความซับซ้อน จะอยู่ประมาณช่วงข้อสอบเอนทรานซ์ เก่าปี 2542 – 2548 เลยครับนักเรียน ลองไปฝึกทำข้อสอบในช่วงนั้นได้ ไม่ว่าจะการสอบใดๆก็ตาม สิ่งเดียวที่จะทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จคือความตั้งใจนะครับ ตั้งใจหมั่นทบทวนเนื้อหาและฝึกฝนทำโจทย์อยู่เรื่อยๆสิ่งเหล่านั้นจะคอยมาช่วยเหลือเราเองตอนสอบครับ


เรื่องไม่ลับ แต่คนไม่รู้ คณิตฯ2 9 วิชา และ O-net by ครูรัฐ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ได้มีการบรรจุการสอบวิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติมขึ้นมาจากการสอบวิชาคณิตศาสตร์ แบบเดิม ในการสอบวิชาสามัญ และได้มีการเรียกชื่อการสอบนี้ว่า คณิตศาสตร์ 2 ทำให้หลายคนมองว่า เป็นการสอบที่ซ้ำซ้อนกับวิชาคณิตศาสตร์ 1 ที่เดิมจัดสอบอยู่แล้วในกลุ่มวิชาสามัญ แต่หากพิจาณาโดยละเอียด แล้วจะพบว่ามีความแตกต่างที่ไม่สามารถมองข้ามได้ดังต่อไปนี้

เนื้อหาที่สอบ
ตัวข้อสอบจะประกอบด้วยเนื้อหาในสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ที่ประกอบไปด้วยเรื่อง เซต, ระบบจำนวนจริง, ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน, การสร้างและกราฟ, อัตราส่วนตรีโกณมิติ, เลขยกกำลังและราก, สถิติ, ความน่าจะเป็น, ลำดับและอนุกรม ซึ่งจะเห็นได้ว่าคล้ายกับเนื้อหาที่ใช้สอบ O-netต่างกันเพียงตัดเรื่อง การให้เหตุผล ออกไปเท่านั้นเอง จึงทำให้ การเตรียมตัวสอบนั้นเรียกได้ว่า เตรียมสอบ 1 แต่นำไปใช้สอบได้ถึง 2 เลยทีเดียว

ข้อสอบ
จะเป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก โดยจะมีคำตอบที่ถูกที่สุดเพียง 1 ข้อเท่านั้น โดยจะมีจำนวนข้อสอบทั้งหมด 30 ข้อ แบ่งเป็น 10
ข้อแรกข้อละ 2 คะแนน (20 คะแนน) และ 20 ข้อหลังข้อละ 4 คะแนน (80 คะแนน) รวมคะแนนเต็มทั้งหมด 100 คะแนนภายใน
เวลาสอบ 90 นาที

ใช้ประกอบการยื่นคะแนน
ในรอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบ ปฏิบัติ และรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ในระบบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS

คณะที่เปิดรับ
โดยส่วนใหญ่จะเป็นคณะยอดนิยมของน้องๆสายศิลป์-คำนวณ เช่น คณะนิเทศศาสตร์, มนุษย์ศาสตร์, ครุศาสตร์(ศึกษาศาสตร์) ซึ่งในบางคณะที่ใช้วิชาคณิตศาสตร์ 1 ยื่นคะแนน ก็สามารถใช้คะแนนคณิตศาสตร์ 2 ซึ่งเนื้อหาในการสอบน้อยกว่า ยื่นแทนกันก็ได้ เช่นคณะบริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, โลจิสติกส์ และเทคโทโลยีสารสนเทศ * น้องๆ สามารถตรวจสอบวิชาที่สามารถใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ คณิต 2 ได้จากประกาศของมหาวิทยาลัย *

กำหนดการสอบ
ในการสอบ วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 ได้กำหนด ให้วิชาคณิตศาสตร์ 2 (รหัสวิชา 89) สอบในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 8:30 – 10:30 น. ซึ่งจะตรงกับเวลาสอบของ วิชาคณิตศาสตร์ 1 พอดี ดังนั้นเลือกให้ดีก่อนลงสมัครสอบกันน

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.